E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศราคากลาง
SiPH-16200692
เครื่องแปลงสัญญาณภาพในช่องปากเป็นดิจิทัล (Intraoral X-ray) ไซส์ 2 จำนวน 1 อัน

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200692


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62077178853


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ศูนย์ทันตกรรม


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


รายการ

เครื่องแปลงสัญญาณภาพในช่องปากเป็นดิจิทัล (Intraoral X-ray) ไซส์ 2 จำนวน 1 อัน


ราคากลาง

199,000.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

08 ส.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

07 ส.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

07 ส.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-