E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศราคากลาง
SiPH-16200691
งานปรับปรุงพื้นที่และจัดหาครุภัณฑ์ ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200691


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62087117365


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.บริหารอาคาร_ขนส่ง


ประเภทราคากลาง

งานจ้างก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

จ้างก่อสร้าง


กลุ่มพัสดุ

จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน


รายการ

งานปรับปรุงพื้นที่และจัดหาครุภัณฑ์ ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1


ราคากลาง

2,551,875.33 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

05 ส.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ weerachart .l 933


ประกาศเมื่อวันที่

06 ส.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

06 ส.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง