E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชุดเครื่องมือผ่าตัดดามกระดูกพร้อมแผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูกขนาด 1.5 มม./2.0 ม. (Metal plates and bone screws set size 1.5 mm., 2.0 mm.) จำนวน 1 ชุด

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,810,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2562

26 มี.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300036


ชุดสว่านเจาะตัดและกรอกระดูกขนาดเล็กพิเศษ โดยใช้ไฟฟ้าเป็นแรงขับเคลื่อน (Mini electric drill) จำนวน 1 ชุด

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,850,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2562

16 มี.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300035


ซื้อเครื่องมือจับเข็มเย็บแผลสำหรับทำผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง จำนวน 2 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 756,276.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก.พ. 2563

13 มี.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300034


เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอตา จำนวน 1 ชุด

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 5,500,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2562

13 มี.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300033


เครื่องประเมินเครื่องช่วยฟัง (Real ear measurement) จำนว 1 ชุด

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 550,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก.พ. 2563

28 ก.พ. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300032


ประกาศ TOR

งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ระบบการหายใจ (Chest Center) ชั้น 3

05 มี.ค. 2563 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16300714


เครื่องโทรศัพท์ Wireless IP Phone จำนวน 1 งาน

20 ธ.ค. 2562 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16300432จัดซื้อเครื่องดื่มสวัสดิการ จำนวน 8 รายการ

14 พ.ย. 2562 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16300166


เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

07 พ.ย. 2562 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16200778


ประกาศราคากลาง

จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจ 3,4 ศูนย์ตา ชั้น 4 จำนวน 1 งาน

03 เม.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300966


ยา 1 รายการ (1100044123)

02 เม.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300965


อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ

31 มี.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300964


เวชภัณฑ์ 30 รายการ (1300003295)

31 มี.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300963


เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1300003347)

31 มี.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300962


ประกาศเชิญชวนทั่วไป


งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ระบบการหายใจ (Chest Center) ชั้น 3

24 มี.ค. 2563 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16300714


ซื้อชุดกล้องส่องตรวจหูและจมูกสำหรับเด็ก จำนวน 9 รายการ

21 ก.พ. 2563 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16300778
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ยา 1 รายการ (1100044123)

02 เม.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300965


ยา 1 รายการ (4100062208)

27 มี.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300958


ยา 1 รายการ (4100061713)

26 มี.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300953


เวชภัณฑ์ 18 รายการ (1300003337)

26 มี.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300952


เวชภัณฑ์ 2 รายการ (1300003358)

26 มี.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300951


ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า


พัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ

13 พ.ค. 2562 l ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า l เลขที่โครงการ SiPH-26200001


ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง

คูปองที่จอดรถ

09 เม.ย. 2563 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300330


บัตร Mifare

09 เม.ย. 2563 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300329


เครื่องดื่มน้ำอัดลม 5 รายการ

09 เม.ย. 2563 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300328


เครื่องประเมินเครื่องช่วยฟัง (Real ear measurement) จำนวน 1 ชุด

08 เม.ย. 2563 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300327


ชุดทานอาหารในห้องพักผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ

07 เม.ย. 2563 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300326


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

29 ต.ค. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36300042


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36201730


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100318


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

06 มี.ค. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300272


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563

07 ก.พ. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300231


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562

08 ม.ค. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300170


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

17 ธ.ค. 2562 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300135


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

06 พ.ย. 2562 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300063


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ 2561

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100270


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ2560

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36000001


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

21 ก.พ. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202298


รายงานประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563

22 ม.ค. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300204


ประกาศผลผู้ชนะรายการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (พัสดุทั่วไป) ไตรมาส 3

18 ต.ค. 2562 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202285


ประกาศผลผู้ชนะรายการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (พัสดุทั่วไป) ไตรมาส 2

18 ต.ค. 2562 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202284


ประกาศผลผู้ชนะรายการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (พัสดุทั่วไป) ไตรมาส 1

18 ต.ค. 2562 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202283