E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

อะไหล่สำหรับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 700,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พ.ย. 2562

15 พ.ย. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300015


ประกาศเผยแพร่ปผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 86,776,200.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2562

18 ต.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300013


เครื่องบริหารจัดการยาแบบอัตโนมัติ (Phamacy Automation system) สำหรับผู้ป่วยใน

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 54,000,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2562

11 ต.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300012


อะไหล่สำหรับเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิด 2 ระนาบ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3,167,200.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2562

09 ต.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300011


อะไหล่สำหรับเครื่องผลิตอากาศอัดการแพทย์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 15 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,146,340.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2562

09 ต.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300010


ประกาศ TOR

จัดซื้อเครื่องดื่มสวัสดิการ จำนวน 8 รายการ

14 พ.ย. 2562 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16300166


เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

07 พ.ย. 2562 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16200778วัสดุสำนักงาน จำนวน 194 รายการ

10 ต.ค. 2562 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16300035


วัสดุงานบ้าานบริการ (กลุ่ม Amenity)

08 ต.ค. 2562 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16300017


ประกาศราคากลาง

แผ่นประคบร้อน (Hot pack) จำนวน 4 รายการ

19 พ.ย. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300215


ยา 8 รายการ (3000002188)

18 พ.ย. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300214


ยา 4 รายการ (3000002187)

18 พ.ย. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300213


ยา 1 รายการ (3000002107)

18 พ.ย. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300212


ยา 2 รายการ (3000002103)

18 พ.ย. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16300211


ประกาศเชิญชวนทั่วไป

จัดซื้อเครื่องดื่มสวัสดิการ จำนวน 8 รายการ

14 พ.ย. 2562 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16300166วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มงานถุงพลาสติกใส่ขยะ) จำนวน 10 รายการ

01 พ.ย. 2562 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16300063จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ถุงซิป จำนวน 14 รายการ

26 ต.ค. 2562 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16300060


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ยา 8 รายการ (3000002188)

18 พ.ย. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300214


ยา 4 รายการ (3000002187)

18 พ.ย. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300213


ยา 1 รายการ (3000002107)

18 พ.ย. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300212


ยา 2 รายการ (3000002103)

18 พ.ย. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300211


ยา 1 รายการ (3300000556)

18 พ.ย. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16300210


ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า

พัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ

13 พ.ค. 2562 l ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า l เลขที่โครงการ SiPH-26200001


ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง

อะไหล่ที่เจาะกระดาษ AROMA รุ่น AHP -215

18 พ.ย. 2562 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300082


งานเปลี่ยนมอเตอร์ Hipro สำหรับม่านม้วน จำนวน 1 งาน

18 พ.ย. 2562 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300081


คูปองจอดรถสำหรับแพทย์

15 พ.ย. 2562 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300080


ฉากกั้นอ่างล้างมือ

15 พ.ย. 2562 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300079


อะไหล่สำหรับเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 รายการ

15 พ.ย. 2562 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300078


รายงาน/ประกาศอื่นๆ

รายงานสรุปแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

04 ก.ย. 2561 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36100003


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

28 ส.ค. 2561 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36100002


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)

28 ส.ค. 2561 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36100001


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

29 ต.ค. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36300042


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36201730


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100318


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

06 พ.ย. 2562 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300063


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุทั่วไป) เดือนกันยายน 2562

15 ต.ค. 2562 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36202282


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุทั่วไป) เดือนสิงหาคม 2562

04 ก.ย. 2562 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36202147


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุทั่วไป) เดือนกรกฏาคม 2562

13 ส.ค. 2562 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36201979


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุทั่วไป) เดือนมิถุนายน 2562

15 ก.ค. 2562 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36201898


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ 2561

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100270


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ2560

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36000001


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

31 ต.ค. 2562 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300053


ประกาศผลผู้ชนะรายการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (พัสดุทั่วไป) ไตรมาส 3

18 ต.ค. 2562 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202285


ประกาศผลผู้ชนะรายการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (พัสดุทั่วไป) ไตรมาส 2

18 ต.ค. 2562 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202284


ประกาศผลผู้ชนะรายการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (พัสดุทั่วไป) ไตรมาส 1

18 ต.ค. 2562 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202283